dimarts, 23 d’abril de 2013

Actualización del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del tte.

Actualización del Observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del tte. Marzo - FENADISMER - http://www.fenadismer.es/index.php?option=com_content&task=view&id=930&Itemid=23 - 23/04/2013 - 10:30 am

-----

A www.widoit.com hem analitzat aquesta notícia de FENADISMER - "Actualització de l'observatori permanent de la morositat i els pagaments en el sector del transport en el mes de març."


FENADISMER va posar en marxa un observatori permanent de la morositat i ens informa que al mes de Març: "els terminis de pagament se situen en 87 dies de mitjana, incomplint la Llei de morositat un 76% dels clients transportistes, constatant un increment del incompliment dels terminis de pagament davant al mes anterior. "

A www.widoit.com som conscients d'aquest problema i verifiquem tant la documentació de transportistes com carregadors.

Als transportistes els demanem uns requisits molt exigents d'entrada i una comprovació de la seva documentació que ens demostri que compleixen amb la normativa i que tenen la seva assegurança de mercaderies vigent.

A les empreses carregadores, els fem una verificació externa i obtenim informació econòmica-financera per poder així reduir el risc d'impagament entre empreses dins el nostre portal a www.widoit.com

A www.widoit.com comptem amb un sistema de valoracions on tan els carregadors com els transportistes poden valorar el servei que han rebut. Un equip humà a www.widoit.com analitza tota la informació i pren les conseqüents decisions.

A www.widoit.com potenciem la seguretat i reduïm l'impagament en món dels transports.

-----

En www.widoit.com hemos analizado esta notícia de FENADISMER - "Actualización del observatorio permanente de la morosidad y los pagos en el sector del transporte en el mes de Marzo."

FENADISMER puso en marcha un observatorio permanente de la morosidad y nos informa que en el mes de Marzo: "los plazos de pago se sitúan en 87 días de media, incumpliendo la Ley de morosidad un 76% de los clientes transportistas, constatándose un incremento del incumplimiento de los plazos de pago frente al mes anterior."

En www.widoit.com somos conscientes de este problema y verificamos tanto la documentación de transportistas como cargadores

A los transportistas les pedimos unos requisitos muy exigentes de entrada y una comprobación de su documentación que nos demuestre que cumplen con la normativa y que tienen su seguro de mercancías vigente.

A las empresas cargadoras, les hacemos una verificación externa y obtenemos información económica-financiera para poder así reducir el riesgo de impago entre empresas dentro de nuestro portal en www.widoit.com

En www.widoit.com tenemos un sistema de valoraciones donde tanto cargadores como transportistas pueden valorar el servicio que han recibido. Un equipo humano en www.widoit.com analiza toda la información y toma las consecuentes decisiones. 

En www.widoit.com potenciamos la seguridad y reducimos el impago en los transportes.


-----


At www.widoit.com we have analyzed this news from FENADISMER - "Updating the constant monitoring of arrears and payments in the transport sector in March."

FENADISMER launched a permanent observatory of delinquencies and informs us that in the month of March: "payment periods are in 87 days on average, breaking the Law of delinquency by 76% of transporter customers, confirming an increase of a breach of the payment terms from the previous month. "

In www.widoit.com we are aware of this problem and we verify the documentation both for carriers and shippers.

Carriers have to go through a extremely demanding documentation check, they have to show us that they comply with the regulations and that they have an up to date cargo insurance.

Loader companies, go through an external verification showing economic and financial information in order to reduce the risk of inpayment between companies within www.widoit.com

At www.widoit.com we have an online rating system where both shippers and carriers can evaluate the service they have received. A human team in www.widoit.com analyzes all the information and take resulting decisions.

In www.widoit.com we promote payment safety and reduce the inpayment in transportation.


-----


Au www.widoit.com nous avons analysé ces nouvelles de Fenadismer - "Mise à jour du suivi constant des arriérés et des paiements dans le secteur des transports en Mars."

Fenadismer a lancé un observatoire permanent des défauts de paiement et nous informe que dans le mois de Mars: "délais de paiement sont en 87 jours en moyenne, brisant la loi de la délinquance par 76% des clients du transporteur, confirmant une augmentation de violation des conditions de paiement de le mois précédent. "

En www.widoit.com nous sommes conscients de ce problème et nous vérifions la documentation tant pour les transporteurs et les expéditeurs.

Les transporteurs doivent passer par une vérification de la documentation extrêmement exigeants, ils doivent nous montrer qu'ils respectent les règlements et qu'ils ont une mise à jour d'assurance de la cargaison.

Entreprises du chargeur, passent par une vérification externe montrant l'information économique et financière afin de réduire le risque de versement entre les entreprises au sein www.widoit.com

En www.widoit.com nous avons un système de notation en ligne où les expéditeurs et les transporteurs peuvent évaluer le service qu'ils ont reçu. Une équipe humaine dans www.widoit.com analyse toutes les informations et prendre des décisions qui en découlent.

En www.widoit.com nous favorisons la sécurité de paiement et de réduire le versement dans les transports.


-----


We are different - www.widoit.com  - 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada