dijous, 25 d’abril de 2013

Aprobado en el congreso de los Diputados el proyecto de ley de la modificación de la LOTT

-----

Notícia extraída de FENADISMER - Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España - http://www.fenadismer.es - https://www.facebook.com/Fenadismer?fref=ts - 25/04/13 - 14:30h 

----- CAT

Aquest dimarts 23 de abril s'ha aprovat al Congrés dels Diputats el projecte de modificació de la LOTT, ara passa al Senat per continuar la seva tramitació parlamentària fins a la seva aprovació definitivaCal destacar la "acció directa", que permetrà que el transportista al qual no li pagui el seu intermediari pugui reclamar el port al carregador (amo de la mercaderia) encara que aquest ja hagués pagat l'intermediari.

A www.widoit.com ja donem el contacte directe entre les dues parts, oferim seguretat amb un servei innovador, àgil i ecònomic que no basa el seu negoci en encarir el preu del trasnsport,  widoit.com ofereix:

- D'una banda a qui contracta el transport oferint-li la possibilitat de trobar el transportista directe que:

 • té el camió disponible en el moment en què es necessita realitzar el transport;
 • té tots els documents en regla i està al corrent de les obligacions;
 • li pot transferir automàticament l'ordre de càrrega i els documents adjunts;
 • li pot llegir els comentaris que li hagin pogut publicar altres empreses carregadores amb les que hagi carregat anteriorment;
 • amb el qual es pot comunicar amb la seva via preferida, xat inclusivament;
 • ja és el seu transportista habitual i vol utilitzar www.widoit.com per gestionar més ràpidament i eficaçment les càrregues.
- D'altra banda, al transportista, que:
 • pot aconseguir un millor preu ja que tracta directament amb qui pagarà el transport;
 • pot trobar càrregues prop de la localització dels seus camions;
 • rep avisos de coincidències amb els seus vehicles publicats;
 • es redueix risc d'impagament i escurcen terminis de pagament;
 • pot gestionar tots els seus camions des d'un sol portal web
 • pot establir noves relacions amb empreses amb les que mai ha treballat.

----- ESP

Este martes 23 de Abril se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto de modificación de la LOTT, ahora pasa al Senado para continuar su tramitación parlamentaria hasta su aprobación definitiva
Cabe destacar la “acción directa”, que permitirá que el transportista al que no le pague su intermediario pueda reclamar el porte al cargador (dueño de la mercancía) aunque éste ya hubiera pagado al intermediario.

En www.widoit.com ya damos el contacto directo entre las dos partes, ofrecemos seguridad con un servicio innovador, ágil y económico que no basa su negocio en encarecer el precio del trasnsport, widoit.com ofrece:


- Por un lado quien contrata el transporte ofreciéndole la posibilidad de encontrar el transportista directo que: 
 • tiene el camión disponible en el momento en el que se necesita realizar el transporte; 
 • tiene todos los documentos en regla y está al corriente de sus obligaciones; 
 • puede transferir automáticamente la orden de carga y los documentos adjuntos; 
 • puede leer los comentarios que le hayan podido publicar otras empresas cargadoras con las que haya cargado anteriormente;
 • con el que se puede comunicar con su vía preferida de comunicación, chat inclusive;
 • ya es su transportista habitual y quiere utilizar www.widoit.com para gestionarse más rápidamente y eficazmente las cargas.
- Por otro lado, al transportista, que: 
 • puede conseguir un mejor precio ya que trata directamente con quien pagará el transporte;
 • puede encontrar cargas cerca de la localización de sus camiones;
 • recibe avisos de coincidencias con sus vehículos publicados;
 • se reduce riesgo de impago y acortan plazos de pago; 
 • puede gestionar todos sus camiones desde un solo portal web
 • puede establecer nuevas relaciones con empresas con las que nunca ha trabajado.

----- ENG


In www.widoit.com as we give direct contact companies that hire ransport and transport companies. We offer safety with an innovative, flexible and economical service that does not base its business on the price of the transport. www.widoit.com

- For one who hires transport offering the possibility to find the direct carrier:
 • with a truck that is available in the time period in which the transport needs to be performed;
 • with all papers in order and aware of their obligations;
 • to whom you can automatically transfer the load order and accompanying documents;
 • that you can read the comments that you may have been publishing other freight companies with whom you have previously loaded;
 • to whom you can communicate with your preferred way of communication, including chat;
 • that is your usual carrier and you want to use www.widoit.com to manage your loads in a faster and more effective way;
- On the other hand, the carrier, that:
 • can get a better price since negotiates directly with who will pay for transportation;
 • can find loads near the location of their trucks;
 • receives notices with matches for their published vehicles;
 • reduces risk of inpayment and shorten payment periods;
 • can manage all their trucks from a single website;
 • can establish new relationships with companies with which it has never worked.


----- FR


En www.widoit.com que nous donnons sociétés de contacts directs qui embauchent ransport et de transport des entreprises. Nous offrons la sécurité avec un service innovant, flexible et économique qui n'a pas fondé son entreprise sur le prix du transport. www.widoit.com


- Pour celui qui embauche le transport en offrant la possibilité de trouver le transporteur directe:

 • avec un chariot qui est disponible dans la période de temps dans laquelle le transport doit être réalisé;
 • avec tous les papiers en ordre et conscients de leurs obligations;
 • à qui vous pouvez transférer automatiquement l'ordre de chargement et les documents d'accompagnement;
 • que vous pouvez lire les commentaires que vous avez peut-être été la publication d'autres sociétés de transport avec lesquelles vous avez déjà chargé;
 • à qui vous pouvez communiquer avec votre méthode préférée de communication, y compris le chat;
 • c'est votre opérateur habituel et que vous voulez utiliser www.widoit.com pour gérer vos charges de manière plus rapide et plus efficace;

- D'autre part, le transporteur, que:

 • peut obtenir un meilleur prix depuis négocie directement avec qui paiera pour le transport;
 • peut trouver des charges à proximité de l'emplacement de leurs camions;
 • reçoit des avis des matches pour leurs véhicules publiés;
 • réduit le risque de versement et de raccourcir les délais de paiement;
 • permet de gérer tous leurs camions à partir d'un seul site Web;
 • peut établir de nouvelles relations avec les entreprises avec lesquelles elle n'a jamais travaillé.
-----
We are different - www.widoit.com

Website
Blog 
Linkedin
YoutubeCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada